Skills4EOSC

Pełna nazwa projektu: Tworzenie ekosystemu szkoleniowego dla nauki otwartej i zgodnej z zasadami FAIR Akronim projektu: Skills4EOSC Numer projektu: 101058527 Okres realizacji projektu: 01.09.2022-31.08.2025 Lider projektu: CONSORTIUM GARR Kontakt: Raimundas Tuminauskas, raimis@man.poznan.pl, 61 858 2129 Rola polskiego podmiotu: partner

Polscy partnerzy:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo‑Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Cele projektu

Celami projektu Skills4EOSC są:

 1. Mapowanie profili kariery związanych z otwartą nauką oraz definicja minimalnego zbioru umiejętności („Minimum Viable Skillset” (MVS)) dla każdego profilu przez wspólne tworzenie; stworzenie wspólnego modelu ramowego dla uznania umiejętności otwartej nauki uzyskanych przez studentów uniwersytetów, wykładowców, oraz nowych profesjonałów podczas ścieżki akademicznej albo procesu kształcenia ustawicznego.
 2. Definicja metodologii oraz procesu zapewnienia jakości dla materiałów szkoleniowych otwartej nauki, zarządzania ich cyklem życia takim obrazem powiększając możliwości powtórnego użycia.
 3. Propozycja szkoleń na temat otwartej nauki oraz używania danych w procesach polityki opartej na ewidencje dla urzędników i decydentów, wzmacniając ośrodki kompetencji, naukowców oraz „szczerych pośredników” („honest brokers”) przez udostępnienie zasobów dla wykonania szkoleń.
 4. Definicja podstaw otwartej nauki oraz nauki wymagającej dużej ilości danych dla uwzględnienia w procesie wyksztalcenia różnych stopni jako umiejętności kluczowe niezbędne dla każdego uczestnika procesu naukowego
 5. Projektowanie i implementacja modelu współpracy między krajowymi i regionalnymi ośrodkami kompetencji oraz międzynarodowymi infrastrukturami oraz środowiskami naukowymi dla wprowadzenia wyspecjalizowanych kompetencji otwartej nauki.
 6. Wsparcie procesów kształcenia ustawicznego przez sieci profesjonałów jako środowisko umożliwiające dyskusje, wspólne tworzenie, oraz wymianę dobrych praktyk między specjalistami otwartej nauki oraz naukowcami.
 7. Koordynacja krajowych, regionalnych i dziedzinowych ośrodków kompetencji (Competence Center) otwartej nauki oraz EOSC w Europie korzystając z takich sieci dla szeroko obejmującej sieci wsparcia użytkowników oraz środowiska harmonicznego pozyskania umiejętności.
 8. Utworzenie i implementacja strategii współpracy z stronami zainteresowanymi z celą wspólnego tworzenia i promocji wyników projektu, tworzenia relacji partnerskich dla wdrożenia wyników projektu w jak najszerszym gronie.
 9. Ustanowienie synergii z kluczowymi aktorami w Państwach członkowskich i w środowisku EOSC, oraz z programami wyksztalcenia na poziomie krajowych, regionalnym i ogólnoeuropejskim dla maksymalizacji wpływu działalności oraz wyników projektu układając drogę dla trwałości długoterminowej.

Zadania polskiego partnera

Polski partner odpowiedzialny za:

 1. Ustalenie relacji z ośrodkami kompetencji oraz przedstawicielami środowiska otwartej nauki w kraju, z innymi stronami zainteresowanymi, przedstawicielami rządu, decydentami.
 2. Dostarczenie infrastruktury i usług niezbędnych dla realizacji podstawowych funkcji ośrodków kompetencji.
 3. Koordynację zadania ustalenia synergii z programami wspierającymi otwartą naukę na poziomie krajowym, regionalnym oraz ogólnoeuropejskim.
 4. Koordynację zadania projektowania i realizacji sprężeni zwrotnej w procesie tworzenia treści minimalnych umiejętności dla grup potencjalnych profili, oraz metodyki „FAIR-by-design” dostosowanej do materiałów szkoleniowych.
 5. Koordynację zadania mającego na celi formułowanie rekomendacji trwałości działań sieci ośrodków kompetencji poza terminem projektu.

AI4EOSC

Pełna nazwa projektu: Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud – Sztuczna iinteligencja dla europejskiej chmury otwartej nauki Akronim projektu: AI4EOSC Numer projektu: 101058593 Okres realizacji projektu: 09.01.2022-31.08.2025 Lider projektu: AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS – CSIC Kontakt: Marcin Plociennik, marcinp@man.poznan.pl, +48 618 582 181 Rola polskiego podmiotu: koordynator zadania

Polscy partnerzy:

 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo‑Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Cele projektu

Projekt AI4EOSC (sztuczna inteligencja dla europejskiej chmury otwartej nauki) dostarczy ulepszony zestaw zaawansowanych usług do opracowywania modeli i aplikacji sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i głębokiego uczenia się (DL) w europejskiej chmurze otwartej nauki ( EOSC). Usługi te są połączone w kompleksową platformę zapewniającą zaawansowane funkcje, takie jak nauczanie rozproszone I sfederowane ; usługi związane z metadanymi dotyczące pochodzenia dla modeli AI/ML/DL; usługi przetwarzania danych sterowane zdarzeniami lub świadczenie usług AI/ML/DL w oparciu o przetwarzanie bezserwerowe. Aby zapewnić tę wyspecjalizowaną platformę obliczeniową, projekt opiera się na wynikach projektu DEEP-Hybrid-DataCloud oraz platformie obliczeniowej i usługach EOSC. Ponadto AI4EOSC oferuje komponenty dostosowywania w celu zapewnienia szytych na miarę wdrożeń platformy, dostosowując się do zmieniających się potrzeb użytkowników. Głównymi rezultatami projektu AI4EOSC będą: nowe usługi dla naukowców w zakresie wykorzystania AI; wymierny wzrost liczby zaawansowanych, konfigurowalnych usług wysokiego poziomu dostępnych za pośrednictwem platformy Portal EOSC; nowy kanał wspierający budowanie społeczności praktyków EOSC w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Zadania polskiego partnera

PCSS jest szczególnie aktywny w obszarze zastosowań technologii w rolnictwie, świadcząc usługi dla administracji publicznej, organów rządowych i rolników. Jako partner przypadku użycia „Scenariusz zintegrowanej ochrony roślin” wraz z Wielkopolskim Centrum Doradztwa Rolniczego opracowują rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji do rozpoznawania chorób roślin i zintegrują wyniki, w ramach eksploatacji, z krajową platformą doradczą oraz zaoferują dane również do innych systemów. PCSS odpowiada za pakiet roboczy dotyczący współpracy projektu z innymi inicjatywami i propagacji wyników projektu, będąc jednym z głównych partnerów łącznikowych z innymi inicjatywami i sektorem prywatnym. PCSS odpowiada także za działalność szkoleniową w projekcie.


Pełna nazwa projektu: EOSC Focus (Focusing on Open, Collaboration and Useful Science) Akronim projektu: EOSC Focus Numer projektu: 101058527 Okres realizacji projektu: 01.06.2022-31.05.2025 Lider projektu: EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD ASSOCIATION AISBL (EOSCAssociation) Kontakt: Aneta Pazik-Aybar, aneta.pazik@ncn.gov.pl Rola polskiego podmiotu: partner

Polscy partnerzy:

Narodowe Centrum Nauki

Cele projektu

Cele projektu EOSC Focus (Focusing on Open, Collaboration and Useful Science) to:

 • Zapewnienie efektywnego Forum dla interesariuszy
 • Utrwalenie i wzmacnianie istniejących ram monitorowania
 • Identyfikacja potrzeb w zakresie strategicznych zmian w kontekście przyszłych rewizji SRIA
 • Opracowywanie i testowanie modeli pozyskiwania zasobów dla zrównoważonego rozwoju EOSC
 • Wdrożenie zasad uczestnictwa w EOSC (ang. Rules of Participation, RoP)
 • Współpraca z projektami EOSC, innymi partnerstwami i międzynarodowymi inicjatywami
 • Plan zarządzania jakością i ryzykiem projektu (ang. Project Quality and Risk Management Plan)
 • Plan Zarządzania Danymi (ang. Data Management Plan)
 • Wybór wskaźników KPI (Key Performance Indicators), które będą raportowane przez projekty w ramach programu Horyzont Europa
 • Raport roczny opublikowany przez Stowarzyszenie EOSC i weryfikacja ram monitorowania (pierwsze wydanie)
 • Plan Technicznej Współpracy z innymi Partnerstwami Europejskimi i istotnymi inicjatywami
 • Modele pozyskiwania zasobów
 • Raport w formie półrocznego przeglądu dotyczącego technicznych działań EOSC zgodnie z ETCC
 • Raport roczny opublikowany przez Stowarzyszenie EOSC i weryfikacja ram monitorowania (drugie wydanie)
 • Raport roczny opublikowany przez Stowarzyszenie EOSC i weryfikacja ram monitorowania (trzecie wydanie)
 • Raport dotyczący technicznej współpracy z innymi Partnerstwami Europejskimi i powiązanymi z nimi inicjatywami
 • Aktualizacja Strategicznego Programu Badań i Innowacji (SRIA)
 • Analiza obecnej sytuacji pod kątem zrównoważonego rozwoju oraz plany/kwestie dotyczące przyszłych działań
 • Analiza i ocena działań podejmowanych w ramach zaangażowania interesariuszy

Zadania polskiego partnera

Projekt EOSC Focus składa się z sześciu tzw. Work Packages: WP1: Project Coordination; WP2: Stakeholder Engagement and Management; WP3: SRIA Update and Technical Development; WP4: Monitoring and Impact Assessment, WP5: Sustainability of EOSC, and WP6: Communication, Dissemination & Stakeholder Forum.

Narodowe Centrum Nauki jest odpowiedzialne za koordynację pakietu WP4: Monitoring and Impact Assessment. Celem WP4 jest wspieranie Partnerstwa EOSC w realizacji jego zobowiązań, zdefiniowanych w Memorandum of Understanding, oraz w monitorowaniu rozwoju ekosystemu EOSC dla współprogramowanych Partnerstw Europejskich. Dodatkowo NCN uczestniczy w pracach WP2 poprzez zaangażowanie w zadaniu Task 2.2: Engaging Organizations and Supporting the EOSC-Partnership Regional Relations. Task 2.2 obejmuje działania mające na celu nawiązanie kontaktu z organizacjami regionalnymi (np. organizacje prowadzące badania naukowe, infrastruktury badawcze, instytucje szkolnictwa wyższego), zbieranie informacji, np. z raportów krajowych, a także prowadzenie działań podejmowanych w ramach zaangażowania interesariuszy.

Konkursy

Zobacz aktualnie prowadzone nabory na finansowanie projektów