Narodowe Centrum Nauki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej eosc.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej eosc.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: [ 2023-10-15 ].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2023-10-15 ].

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: [2023-10-15]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Magdaleną Duer-Wójcik [ adres e-mail: dostepnosc@ncn.gov.pl, tel. 12 341 90 01 ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Narodowego Centrum Nauki

ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków (wejście od strony ul. Bułhaka)

  • Obiekt posiada poziom posadzki równy poziomowi wejścia. Wszystkie wejścia do budynku są bezprogowe. Kontrola wejścia do obiektu przebiega na poziomie parteru, gdzie znajduje się stanowisko pracownika ochrony.
  • Budynek wyposażony jest w obszerne kabiny windowe obsługujące wszystkie kondygnacje budynku, co zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń.
  • Budynek wyposażony jest w sprzęt zapewniający osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.
  • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone i oznakowane.
  • Przepisy wewnętrzne dopuszczają wstęp na teren obiektu z psem asystującym.
  • Na terenie obiektu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.