Edyta Bombiak

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (od 1.10.2023 Uniwersytet w Siedlcach) Zajmowane stanowisko: Pełnomocnik Rektora do spraw otwartego dostępu i polityki publikacyjnej


Edyta Bombiak

Organizowanie i koordynowanie „Polityki otwartego dostępu w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (od 1.10.2023 Uniwersytecie w Siedlcach) wdrażanej na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 127/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. Prowadzenie działań informacyjnych, doradczych  i edukacyjnych w zakresie stosowania najlepszych praktyk zgodnych z tą Polityką. Współorganizacja i udział w  szkoleniu z zakresu Open Access i zarządzania danymi w projektach NCN prowadzonym przez eksperta NCN na Uniwersytecie-Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach. Udział w  szkoleniach dotyczących czasopism drapieżnych i programów otwartego publikowania. Udział w międzynarodowej konferencji „Wyzwania współczesnego publikowania” zorganizowanej przez Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Kontakt

edyta.bombiak@uph.edu.pl