Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Pełna nazwa instytucji: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego


RepOD jest pierwszym polskim repozytorium otwartych danych badawczych. Wszyscy naukowcy, niezależnie od afiliacji i dyscypliny naukowej, mogą założyć w nim bezpłatne konto i udostępniać dane wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności naukowej.  Z repozytorium mogą korzystać również instytucje prowadzące badania w celu prowadzenia własnych kolekcji.

 Każdy zdeponowany w RepOD zbiór danych otrzymuje trwały identyfikator – DOI. Serwis umożliwia powiązanie zasobów z innymi rezultatami pracy badawczej – takimi jak artykuły naukowe i inne zbiory danych – oraz wersjonowanie zbiorów. Zbiory danych deponowane w repozytorium podlegają weryfikacji.  Korzystanie z repozytorium nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkownika.

Serwis działa od 2015 roku i jest prowadzony przez zespół Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem repod.icm.edu.pl.