Open Access na Uniwersytecie w Siedlcach

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (od 1.10.2023 Uniwersytet w Siedlcach (UwS)


Adres: ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce Kategoria: Inne

Uniwersytet w Siedlcach  wydaje 12 czasopism naukowych w otwartym dostępie. W ramach działań na rzecz otwartego dostępu uczelnia prowadzi Bazę Wiedzy pełniącą funkcję  repozytorium instytucjonalnego. Baza ta jest systematycznie poszerzana o nowe funkcjonalności. UwS wspiera także finansowanie publikowania artykułów naukowych w otwartym dostępie w czasopismach indeksowanych w międzynarodowych bazach danych pokrywając koszty APC. W roku 2022 podpisano umowę  z  wydawnictwem Taylor & Francis wspierającą publikowanie w OA. Uniwersytet  prowadzi też działania edukacyjne dotyczące otwartego dostępu, m.in. organizuje szkolenia prowadzone przez zewnętrznych specjalistów w celu podniesienia kompetencji pracowników w tym obszarze.  Oddział Informacji Naukowej  Biblioteki Głównej oferuje pracownikom konsultacje w zakresie m.in.: planów zarządzania danymi (np. na potrzeby wniosków grantowych NCN), drapieżnych wydawców, publikowania na wolnych licencjach oraz programów publikowania otwartego. Uczelnia popularyzuje ideę otwartej nauki także wśród studentów. Słuchacze Szkoły Doktorskiej pogłębiają swoją wiedzę na ten temat w ramach przedmiotu „Naukowe bazy danych”, a zagadnienia dotyczące problematyki OA są omawiane przez promotorów na seminariach dyplomowych.