Katarzyna Świerk

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet Gdański Zajmowane stanowisko: Dyrektorka Biura Nauki


Katarzyna Świerk

Od 2006 roku pracowniczka Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie Dyrektorka Biura Nauki, a od 2016 roku także Pełnomocnik UG ds. Otwartego Dostępu do Publikacji Naukowych. Odpowiadam za realizację zadań związanych z ewaluacją jednostek naukowych, wdrażaniem strategii publikacyjnych, rozwojem kariery naukowej, a także w zakresie współpracy międzynarodowej.Otwarta Nauka obejmuje różne praktyki udostępniania wyników badań, publikacji oraz informacji z korzyścią dla nauki i społeczeństwa. Przejrzystość i otwartość umożliwiają współpracę z otoczeniem zewnętrznym i szerszy transfer wiedzy. To także moje zadanie jako Pełnomocnika UG ds. OA – wdrażanie zasad otwartej nauki na mojej uczelni. Obecnie uczestniczę w realizacji dwóch międzynarodowych projektów – SEA EU oraz reSEArch- EU, gdzie pełnię funkcję Ambasadorki Otwartej Nauki oraz Operatora Danych Badawczych. Oprócz promowania zasad otwartej nauki, jednym z celów projektu jest ustanowienie wspólnych wytycznych dotyczących zarządzania danymi badawczymi w ramach konsorcjum SeaEU, ale także poza nim. Zatwierdzenie instytucjonalnych polityk zarządzania danymi i promowanie ich przez ambasadorów Otwartej Nauki jest gwarancją sukcesu w ich wdrażaniu. Pomaga mi w tych działaniach, doświadczenie zdobyte podczas realizacji wspólnego projektu trzech pomorskich uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Most Danych. Głównym celem tego projektu było zaprojektowanie i zbudowanie platformy umożliwiającej gromadzenie, wyszukiwanie, analizowanie i udostępnianie otwartych danych badawczych.                                                                                                                                         

Kontakt

katarzyna.swierk@ug.edu.pl