Lidia Mikołajuk

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Zajmowane stanowisko: Kustosz dyplomowany


Lidia Mikołajuk

Moje zainteresowania skupiają się na zagadnieniach związanych z otwartą nauką, upowszechnianiem osiągnięć naukowych i organizacją repozytorium instytucjonalnego. Od 2011 roku jestem redaktorem Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyłam w projekcie „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014”. Jestem organizatorem cyklicznego wydarzenia „Seminarium Open Access” w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego oraz autorką kilku publikacji z zakresu otwartej nauki. Prowadzę również szkolenia dla naukowców i doktorantów na temat otwartej nauki i efektywnego publikowania.

Wybrane publikacje

  • Mikołajuk L.: Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji naukowej, Podkarpackie Studia Biblioteczne Nr 3 (2014), http://hdl.handle.net/11089/50
  • Mikołajuk L.: Repozytorium instytucjonalne jako istotny element promocji nauki, [w:] Biblioteka, Książka, Informacja. Internet, 2014, s.141-151, http://hdl.handle.net/11089/19929·      
  • Mikołajuk L.: Transfer metadanych między platformą Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego a innymi systemami informacyjnymi, Zarządzanie Biblioteką Nr 9 2017, s. 48-57, http://hdl.handle.net/11089/24189·      
  • Mikołajuk L.: Nowoczesny system zarządzania wiedzą na przykładzie funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego, [W:]  Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, 2015, s. 262-269, doi: 10.18778/8088-191-4.20  ·      
  • Mikołajuk L., Goszczyńska A.:: Rola biblioteki akademickiej w procesie otwierania nauki na przykładzie funkcjonowania Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, [W:] Bibliotekarz 2.0. Nowe technologie. Nowe wyzwania, 2016, s.178-189, http://hdl.handle.net/11089/18094
  • Mikołajuk L. : Instytucjonalne i społecznościowe narzędzia komunikacji naukowej, [W:] Biblioteka przyszłości: wyzwania – trendy zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych pod red. M.W. Sidor, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University,Nowy Sącz, 2018, s.369-381, http://hdl.handle.net/11089/29034

Kontakt

lidia.mikolajuk@lib.uni.lodz.pl