Uniwersytet Łódzki

Miejsce: Łódź Czy jest członkiem Stowarzyszenia EOSC: nie


Uniwersytet Łódzki realizuje zadania wynikające z misji i strategii uczelni oraz z przyjętych przez społeczność UŁ wartości, wśród których znajduje się m.in. użyteczność dla społeczeństwa, odpowiedzialne kształcenie przyszłych pokoleń, współpraca i szacunek. Wspieranie rozwoju otwartej nauki pozwala te zadania realizować, poprzez rzetelne prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników w ramach współpracy międzynarodowej i lokalnej (publikacje, dane badawcze), a także poprzez egalitarność kształcenia. Władze uczelni zainicjowały szereg działań mających na celu wprowadzenie dobrych praktyk związanych z otwartością do badań i dydaktyki: powołanie Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych, otwarcie i rozwój Repozytorium UŁ, działalność Wydawnictwa UŁ (otwarte czasopisma i monografie), udział w krajowych i międzynarodowych konsorcjach i grupach roboczych związanych z otwartą nauką, organizacja wydarzeń i szkoleń. Od 2010 roku Biblioteka UŁ organizuje m.in. Seminarium Open Access, otwarte nie tylko dla społeczności akademickiej UŁ, ale dla wszystkich zainteresowanych.

Osoba do kontaktu

Tomasz Piestrzyński, openaccess@lib.uni.lodz.pl, 42 635-60-02