OPERAS-PL

Pełna nazwa instytucji: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk


Adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Kategoria: Infrastruktura

OPERAS-PL to polski oddział europejskiej infrastruktury OPERAS, którego celem jest rozwój otwartej komunikacji naukowej w polskiej humanistyce i badaniach społecznych. Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN koordynuje działaniami OPERAS-PL od 2021 r., a w 2022 pozyskało dofinansowanie z MEiN w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” na realizację projektu: „OPERAS-PL: Innowacyjna komunikacja naukowa w humanistyce. Rozwój, ewaluacja, kompetencje”. Celem projektu jest umiędzynarodowienie polskich monografii humanistycznych w otwartym dostępie, wypracowanie standardów otwartej komunikacji naukowej w humanistyce, rozwijanie nowych modeli finansowania OA we współpracy z wydawnictwami oraz upowszechnianie w polskim środowisku naukowym infrastruktury badawczej budowanej przez konsorcjum OPERAS. OPERAS-PL współpracuje obecnie z CLARIN-PL nad rozwojem dobrych praktyk w zakresie udostępniania danych badawczych w literaturoznawstwie.